Ψυχομετρικό Εργαλείο - WISC-V

Η κλίμακα WISC-V (Wechsler Scale Intelligence for Children), που αναπτύχθηκε από τον David Wechsler, είναι μια ξεχωριστή δοκιμασία νοημοσύνης για παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών. Η πέμπτη έκδοση (WISC-V, Wechsler, 2014) είναι η πιο πρόσφατη έκδοση.

Το WISC-V διαρκεί 45-65 λεπτά. Δημιουργεί ένα IQ πλήρους κλίμακας (παλαιότερα γνωστό ως πηλίκο νοημοσύνης ή βαθμολογία IQ) που αντιπροσωπεύει τη γενική πνευματική ικανότητα του παιδιού. Παρέχει επίσης πέντε κύριες βαθμολογίες δείκτη: Δείκτης Λεκτικής Κατανόησης, ο ∆είκτης Οπτικοχωρικής Αντίληψης, ο Δείκτης Ρέοντα Συλλογισμού, ο ∆είκτης Εργαζόμενης Μνήμης και ο ∆είκτης Ταχύτητας Επεξεργασίας. Αυτοί οι δείκτες αντιπροσωπεύουν τις ικανότητες ενός παιδιού σε διακεκριμένους γνωστικούς τομείς. Μπορούν να προκύψουν πέντε βοηθητικές σύνθετες βαθμολογίες από διάφορους συνδυασμούς πρωτογενών ή πρωτογενών και δευτερογενών υπο-δοκιμών.

Πέντε συμπληρωματικές υπομονάδες παρέχουν τρεις συμπληρωματικές σύνθετες βαθμολογίες για τη μέτρηση σχετικών γνωστικών ικανοτήτων που σχετίζονται με την αξιολόγηση και τον εντοπισμό συγκεκριμένων μαθησιακών δυσκολιών, ιδιαίτερα δυσλεξίας και δυσκαλαλίας. Η μεταβολή των διαδικασιών και των στόχων δοκιμών μπορεί να μειώσει τον χρόνο αξιολόγησης σε 15-20 λεπτά για την αξιολόγηση ενός πρωταρχικού δείκτη ή να αυξήσει τον χρόνο δοκιμών σε τρεις ή περισσότερες ώρες για μια πλήρη αξιολόγηση, συμπεριλαμβανομένων όλων των πρωτογενών, βοηθητικών και συμπληρωματικών δεικτών.