Ψυχομετρικό Εργαλείο - WAIS

Η κλίμακα WAIS-IV αποτελεί τη σταθμισμένη ελληνική εκδοχή της τέταρτης έκδοσης της Κλίμακας Νοημοσύνης για Ενήλικες. Η κλίμακα WAIS-IV είναι η συχνότερα χρησιμοποιούμενη κλίμακα αξιολόγησης ικανοτήτων των ενηλίκων σε παγκόσμιο επίπεδο.  

Η Κλίμακα Νοημοσύνης για Ενήλικες, αποτελεί ένα ατομικά χορηγούμενο κλινικό εργαλείο το οποίο σχεδιάστηκε για την αξιολόγηση της γνωστικής ικανότητα εφήβων και ενηλίκων, με ηλικίες από 16 έτη έως 90 έτη και 11 μήνες. Παρέχει βαθμολογίες υποδοκιμασιών και σύνθετων βαθμολογιών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν τη νοητική λειτουργικότητα σε συγκεκριμένες γνωστικές περιοχές.  

Το τεστ μέτρησης ικανοτήτων ή αλλιώς τεστ νοημοσύνης, χορηγείτε για νευροψυχολογικές εκτιμήσεις, και για την αξιολόγηση της νοητικής λειτουργικότητας και τις γνωστικές ικανότητες του εξεταζομένου.  

Το  WAIS-IV μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ολοκληρωμένη εκτίμηση της γενικής γνωστικής λειτουργικότητας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τμήμα μιας αξιολόγησης για τον εντοπισμό μαθησιακών δυσκολιών, νοητικής χαρισματικότητας και γνωστικών δυνατοτήτων και αδυναμιών σε εξεταζόμενους με ποικίλες νευρολογικές καταστάσεις.  

Τα αποτελέσματα μπορούν να αποτελέσουν οδηγό για τον σχεδιασμό παρεμβάσεων και αποφάσεων ένταξης σε κατάλληλα πλαίσια, προσφέροντας πολύτιμη κλινική πληροφόρηση, εκτιμήσεις ακαδημαϊκής και νευροψυχολογικής λειτουργικότητας.